Данс ба нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого
 • Олон улсын стандарт, монгол улсын хууль тогтоомж, сангийн яамны заавар журмыг мөрлдөгө болгон ажилладаг
 • Дасны актив пассив ялгаа болон валютаар бүртгэдэг
 • Бараа материал үндсэн хөрөнгийн гүйлгээ хийхэд дансны төлөвлөгөөг урьдчилан тохируулж өгдөг болохоор алдаатай гүйлгээ хийгдэхгүй
 • Ерөнхий нягтлан, бараа материал, мөнгөн хөрөнгө, байгууллагын тооцоо, цалингийн нягтлан өөрийн ажил үүргийн хуваарийн дугаа эрхээс хамааруулан программын тодорхой хэсгийг нээж хааж өгөх боломжтой.
 
Ерөнхий журнал
 • Бүр төрлийн гүйлгээг ерөнхий журналаас харж болно. Үүнд ерөнхий журналаас гадна бэлэн мөнгө харилцах, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, авлага өглөгө зэрэг тусгай журналуудын гүйлгээг харж болно.
 • Зардлын хувиарлалт, тооцооны данс хаах, татварын ноогдол зэрэг гүйлгээг хийх
 • Балансын тэнцэл, цалингийн дансны бичилт, үндсэн хөрөнгийн бичилт хянах
 • Гүйлгээ баланс, шалгах баланс
 • Баланс, орлогын тайлан, үр ашгийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан
 • Ханшийн тэгшитгэл
 • Хаалтын автомат бичилт
 • Төрөл бүрийн дансны хуулга авах, хэвлэх
 • Бараа материал болон үндсэн хөрөнгийн дансны тохиргоо
 • Байгууллагын ерөнхий тохиргоо
 • Программ хэрэглэгчийн хандах эрхийн торхиргоо
 
Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
 • Валютын ханшны бүртгэл
 • Бэлэн мөнгөний орлого зарлагын бүртгэл, баримт
 • Харилцахын орлого зарлагын бүртгэл, төлбөрийн даалгавар
 • Харилцах болон банкны бүртгэл
 
Бараа материал болон бэлэн бүтээгдэхүүний удирдлага
 • Бараа бүтээгдэхүүнийг кодлон бүртгэх, брэнд нэр, төрөл болон бүлгээр ангилах
 • Хөнгөлөлтийн хувь жижиглэн ба бөөний үнээр бүртгэх, хөнгөлөлтийн картны бүртгэл, хөнгөлөлтийн тайлан
 • Баркод болон үнийн шошго хэвлэх
 • Худалдан авалт, борлуулалт, шаардах,худалдан авалт болон борлуулалтын буцаалт НӨАТ болон нийлүүлэгчийн бүртгэл
 • Борлуулалт болон үлдэгдлийн тайлан
 
Үндсэн хөрөнгө
 • Үндсэн хөрөнгийн бүртгэх, ашиглах хугацаа, эд хариуцагчийн бүртгэл
 • Худалдан авалт, Эд хариуцагчийн бүртгэл, элэгдэл, худалдах, актлах
 • Үлдэгдлийн тайлан, элэгдлийн сар болон жилийн тайлан
 
Цалингийн программ
 • Ажилчдын бүртгэл, цех хэсгээр
 • Ерөнхий тохиргоо НДШ-ийн хувь, ХАОАТ-ын хувь, цалингийн дээд доод хязгаар, байгууллагын дотоод тохиргоо
 • Урьдчилгаа сарын цалин бодох, ХАОАТ тайлан, НДШ тайлан, Суутганы тайлан, банкинд явуулах олгох, цалингийн тооцоолол хийсэн тайлан
 • Ерөнхий жургалд цалингийн дансны бичилтийг товчоогоор болон ажилтан нэг бүрээр илгээх
 
Харилцагч болон авлага өглөгийн бүртгэл
 • Харилцагчидаа ангилан бүртгэх
 • Харилцагчийн үлдэгдэл дансаар
 • Авлагын бүртгэо
 • Өглөгийн бүртгэл
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

 • Web
 • Маркетинг
 • Программ хангамж
 • Техникийн шийдэл
 • Мэйл болон мессеж үйлчилгээ

Харилцагчид